Rímskokatolícka cirkev Brehy

Farnosť svätého Jozefa

Farská ekonomická rada

FER bola schválená diecéznym biskupom č.: 292/2014

Koniec funkčnosti: marec 2027.

Predsedom farskej ekonomickej rady je správca farnosti, toho času Maroš Milo e-mail : fara.brehy@gmail.com

Menovaní členovia :

1. PhDr. Elena Majerová, tajomník

2. Jozef Majer

3. Štefan Randis

4. Anton Psotka

5. Jana Szabová

Farská ekonomická rada

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci, vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať v správe majetkov farnosti. (kán. 537). „Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach podľa normy práva; má dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa normy kán. 1281 – 1288. FER je pomocným orgánom farára, alebo farského administrátora (ďalej len farára).

Úlohou FER je pomáhať farárovi podľa noriem Kódexu kanonického práva a noriem partikulárneho práva banskobystrickej diecézy pri riešení majetkových otázok vo farnosti. FER má iba poradný hlas, Nemôže platne konať bez farára. Vo všetkých právnických veciach farnosť, ako právnickú osobu, podľa kánonického práva reprezentuje a zastupuje farár. FER pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo prináleží k cennému alebo kultúrnemu majetku farnosti. FER dbá o to, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ, boli použité na tento cieľ, v súlade s predpismi Cirkvi. FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo poznať výsledok hospodárenia vo farnosti. Členovia FER pomáhajú pri vedení účtov farského úradu. Členovia FER majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po ukončení členstva vo FER.

Ekonomickú radu tvorí farár a zástupcovia veriacich. Minimálny počet členov FER (nepočítajúc farára) sú traja, maximálny by nemal presiahnuť počet sedem. Kde sa ťažko zriaďuje ekonomická rada, treba zvoliť aspoň dvoch poradcov farára (kán. 1280). Ekonomická rada sa má zísť štyrikrát do roka. Zasadaniam predsedá farár. Bez neho nesmie byť nijaké zasadanie FER. Farár môže zvolať FER, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú. Členovia sú schopní poskytnúť kvalifikovanú radu vtedy, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

Kapláni nie sú členmi FER, ale je vhodné ich prizvať na zasadania, aby sa oboznámili, s vedením farnosti. Kapláni sa nezúčastňujú hlasovania a nemajú ani poradný hlas. Členstvo v FER trvá tri roky. Členov možno po uplynutí tohto obdobia opäť zvoliť. Táto norma sa nevzťahuje na farára. Ak sú na to závažné morálne dôvody, možno člena pozbaviť členstva. Uprázdnené miesto sa zaplní dodatočnou voľbou alebo menovaním.

Ekonomická rada končí svoju činnosť uplynutím jej funkčného obdobia. FER pokračuje vo svojej činnosti aj v prípade uprázdnenia farnosti pod vedením dočasného administrátora. Nový farár však je povinný do pol roka od prevzatia farnosti obnoviť jej činnosť. FER pokračuje vo svojej činnosti aj po menovaní nového farára do konca obdobia, pre ktoré bola ustanovená FER môže farár rozpustiť z veľmi vážnych dôvodov iba s dovolením ordinára.