Rímskokatolícka cirkev Brehy

Farnosť svätého Jozefa

História farnosti

Neveľká obec Brehy leží na ľavom brehu rieky Hron. Jej vznik a bohatá, vyše sedemstoročná história sú úzko spojené s histó­riou mesta Nová Baňa. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1283 v darovacej listine župana Michala, ktorou Brehy daroval županovi Šimonovi a jeho synom Michalovi, Martonovi, Jacovi a Petrovi. Darovacia listina bola napísaná v Ostrihome dňa 19. mája 1283. Prví osadníci boli baníci, ktorí v tejto oblasti dolova­li zlatonosnú rudu. Dedina má rýdzo slovanský názov /Bereg - Breh - Brehy/, teda aj jej prví osadníci mali slovanský pôvod. Obyvatelia dediny sa zaoberali baníctvom niekoľko storočí. Prechádzali dlhým a ťažkým vývojom. Sužovali ich turecké nájazdy, trpeli ako poddanská obec, znášali živelné pohromy a nakoniec prvú a druhú svetovú vojnu. V polovici devätnásteho storočia nastal úpadok baníctva v tomto regióne. Preto si obyvatelia museli hľadať nové formy zamestnania. Našli ich v lese ako drevorubači a povozníci, ale aj ako hrnčiari. Hrnčiarstvo sa stalo akýmsi hlavným zamestna­ním obyvateľstva. Úsilie prežiť ťažké časy, materiálne zabezpečiť svoje ro­diny prinútilo mnohých obyvateľov opustiť rodnú dedinu. Odišli za prácou do Ameriky, Kanady, Francúzska, Belgicka a Nemecka. Mnohí sa už domov nevrátili. Nielen hmotná núdza, nezamestnanosť a niekedy až bieda bo­li sprievodcami života obyvateľstva, ale chýbal im aj duchovný rozvoj. Obec nemala školu ani kostol. Odrážalo sa to v duchov­nej zaostalosti obyvateľstva. V nej žili viac než päť storočí. Do kostola mohli chodiť do Novej Bane. Podobne, ak chcel dať niekto dieťa do školy, mohlo ju navštevovať len v Novej Bani. Obyvatelia obce boli vždy rímskokatolíckeho vierovyznania. Bre­hy od svojho založenia boli v cirkevnej oblasti filiálkou far­nosti Nová Baňa, pričlenené k dolnému kostolu sv. Alžbety. Ten­to patril chudobincu a mal aj svojho kňaza.

Mesto sa usilovalo vo svojej poddanskej dedine zriadiť samostatnú farnosť, ale podmienky v tom čase neboli priaznivé. Až rodák z Brehov, prvý banskobystrický kanonik Jozef Janovský, vytvoril pre výstavbu kos­tola v Brehoch všetky podmienky. Daroval otcovský pozemok a pričinil sa aj finančne o postavenie kostola. Základný kameň kostola sv. Jozefa v Brehoch bol požehnaný a položený na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.8. nevieme však v ktorom roku . Stavba rímskokatolíckeho kostola sv. Jozefa pestúna v Bre­hoch bola dokončená a požehnaná 5.11. v roku 1786. Kostol bol postavený v klasicistic­kom slohu. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom pres­bytéria a do štítového priečelia má vstavanú vežu. Aj keď Brehy mali už svoj vlastný kostol, obec sa nestala hneď farnosťou a nedostala ani svojho kňaza. Zostala filiálkou sused­nej obce Tekovskej Breznice. Farnosť Brehy bola zriadená biskupským úradom v Banskej Bystrici 1.7.1787. Spravovaná bola ako filiálka z okolia. V roku 1811 dostali svojho prvého kňaza. Bol ním Jozef Čillík, ktorý vo farnosti pôsobil do roku 1820. Budova fary bola postavená v roku 1813 a prvá škola - cir­kevná - bola v obci zriadená v roku 1816. Od roku 1811 do roku 2011, pôsobilo vo farnosti 34 kňazov. Z toho boli dvaja miestni rodáci. Boli však aj obdobia, kedy bola farnosť bez kňaza i viac rokov. Vtedy jeho neprítomnosť nahrádzali kňazi z Tekovskej Breznice, Novej Bane alebo z Rudna nad Hronom zastupovaním. Najdlhšie vo farnosti pôsobil farár Michal Šmida - 28 rokov a 9 mesia­cov (l. október 1954 - 30. jún 1983). Každý farár sa počas svojho pôsobenia vo farnosti snažil o údržbu budovy kostola a fary, ale aj o dopĺňanie ich interiéru. Či to už bola podlaha v kostole, nové lavice, maľovanie alebo osvetlenie. V roku 1943 boli vynovené bočné oltáre a v roku 1947 bol postavený dnešný hlavný oltár. Organ je z roku 1922. Dlhým používaním si vyžiadal obnovu. Preto bola v roku 2011 na ňom urobená generálna oprava. Finančne na ňu prispeli veriaci z farnos­ti. Starostlivosť bola venovaná aj úprave priestranstva pred kostolom. Či to bola výstavba schodov, vyasfaltovanie plochy a postavenie sochy Panny Márie. Na všetkých prácach na oprave kostola, budovy fary sa ochotne podielali miestni farníci manuálnou prácou, ale aj finančný­mi príspevkami. V roku 2010 bol do fary zavedený plyn a uvažuje sa aj o vykurovaní kostola. Terajší farár Maroš Milo pôsobí vo farnosti od l. júla 2010 ako 37. správca farnosti.

Oprava múru kostola

Začiatkom mája 2012 sa vplyvom dažďa a nekvalitného materiálu posunul oporný múr kostola o 20cm. Opravovaný bol naposledy pred 17 rokmi. V súčasnosti sme boli nútení urobiť jeho komplexnú generálnu opravu.

Nové ozvučenie kostola

V septembri 2012 sme urobili komplexnú výmenu ozvučenia kostola. Zostava zahŕňa 8 reproduktorov, 4 mikrofóny, 1 diaľkový mikrofón, zosilňovač, prijímač UHF a prenosnú zostavu.

Oprava fary

Začiatkom roku 2013 sme pre havarijný stav komína museli prostredníctvom odbornej firmy uskutočniť jeho opravu – vyfrézovaním a vyvložkovaním. Pri oprave komína sa muselo búrať aj v kúpeľni – ktorá bola v žalostnom stave. Pod vaňou bolo hniezdo potkanov. Preto som sa rozhodol aj túto miestnosť opraviť. Zároveň s búracími prácami sme odstránili aj starú pec v kuchyni, ktorá sa už nepoužívala a nanovo sme prerobili a zariadili a kuchyňu. Pri tak veľkej prerábke som sa po porade s farskou radou a miestnym dekanom rozhodol, že prerobíme celú faru. Boli nanovo vystierkované a vymaľované steny, položené nové podlahy, prerobená vodovodná inštalácia a elektrické rozvody a osadené jedno plastové okno. Murárske práce vykonal miestny farník za výdatnej pomoci miestnych miništrantov a kostolníka. Náklady boli hradené výlučne zo zdrojov farnosti, na čo veriaci ochotne prispeli.

Stojan na bicykle

V septembri 2013 sme dali vyrobiť stojan na bicykle. Osadený bol pred farou na jar 2014.

Oprava sakristia

Po porade s farskou ekonomickou radou a následným súhlasom z biskupského úradu sme 20. mája 2014 začali kompletnú opravu sakristia. Oprave predchádzalo vymurovanie kotolne a výkopové práce pre kanalizáciu wc a vodu do kotolne a sakristia. Sakristie a kotolňu s wc sme pripravili na vykurovanie podlahy tepelným čerpadlom zo vzduchu a zálohovacím elektrickým kotlom. V sakristii bola vybratá stará drevená podlaha. Vložený systém alpexovích hadíc a položená nová kamenná dlažba. Bola vykonaná celková prestavba elektroinštalácie ktorú ochotne urobil miestny kostolník. Sakristiu ochotne vymaľovali miestny miništranti. Nový nábytok vyrobila firma z Kežmarku. Stavbárske, murárske a vodoinštalačné práce urobil farník z Brehov. Prestavba trvala celé leto.

Natieranie strechy kostola

Od 17.8. do 8.9.2014 sme natierali strechu kostola z dôvodu znečistenia hrdzou. Strecha kostola s vežou boli najskôr očistené od hrdze. Potom natreté epoxidovou farbou a nakoniec vrchným náterom.

Relikvia sv. apoštola Ondreja

Môj osobný priateľ Mons. Ján Dubina, pápežský ceremoniár a pracovník v úrade liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatokáne nám sprostredkoval na základe súhlasu diecézneho biskupa, relikviu sv. Ondreja, apoštola. Relikviu s príslušným úradným overením pre farnosť Brehy vydali vo Vatikáne 6.5.2016 a poslali do našej farnosti. Vložená bola na viditeľné miesto pod menzu oltára počas posviacky oltára a kostola diecéznym biskupom 5.11.2016.

Generálna oprava bleskozvodu na kostole

Bohuznáma rodina sa podujala sama generálne opraviť bleskozvod na našom kostole vzhľadom na aktuálne normy. Starý bleskozvod bol nefunkčný. Momentálne máme v zemi umiestnených 9 zvodových tyčí.

Konsekrácia kostola a oltára

S Božou pomocou a ochotou mnohých ľudí sa nám podarilo v mesiaci novembri 2016 ukončiť prestavbu presbytéria. Odstraňovanie zhnitého dreva a osekávanie vlhkých múrov urobil ako jednu z posledných vecí dnes už nebohý, pán Jozef Brieška za spolupráce mnohých miništrantov a ruženčiarok. Murárske a obkladačské práce zrealizoval miestny farník so spolupracovníkmi, ktorí zhotovili aj technické nákresy. Nové LED osvetlenie v celom kostole vrátane osadzovania nových káblových rozvodov realizoval náš pán kostolník. Pri vysekávaní drážok mu pomáhal náš bohoslovec a miništranti. Montáž podlahového vykurovania a výrobu nových dubových lavíc do presbytéria, čalúnenie a renováciu stoličiek zabezpečili odborné firmy. Vyrobenie všetkých nerezových prvkov, maľovanie bočných stien kostola, orezávanie a osadenie kobercov zabezpečil Bohuzn. farníci. Nový oltár a ostatné kamenné prvky realizovala firma Eurokameň, Spišské Podhradie. Urobila sa aj grafická a laserová úprava a výroba oltárneho skla. Celková realizácia by sa nezaobišla bez výdatnej pomoci mnohých ochotných miništrantov, birmovancov, ruženčiarov a mnohých ochotných mužov a žien, ktorí si našli čas na skrášlenie tohoto chrámu. Osobitne sa chcem poďakovať mnohým obetavým ženám ktoré priam neúnavne od mája po každej akcii vzorne upratovali a čistili kostol alebo mali na starosti iné nevyhnutné veci súvisiace s opravou.

Po týchto nevyhnutných úpravách kostol a oltár slávnostne konsekroval 5.11.2016 banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za účasti 14 kňazov, 1 diakona, 6 bohoslovcov a 3 rehoľných sestier a veľkého množstva Božieho ľudu z farnosti ale aj okolia.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

12.4.2017 doviezli do našej farnosti tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie kostola. Vnútorná jednotka AVEON AQUA - (s bojlerom TÚV v bojleri) a Vonkajšia jednotka WOYK160LCTA. Na jednotke boli vykonané kúrenárske, elektroinštalačné a chladiarenské práce. Náklady sme uhradili zo zbierok veriacich a nájmom.

Oprava plotu

Počas 3 sobôt v mesiaci november sme po vzájomne dohode s dolným susedom fary vykonali na naše náklady prestavbu plotu. Bol odstránený starý drevený latkový plot a nahradený bol vymurovaním nového z betónových tvárnic v rovnakej výške.

Štóla sv. Rity

Dňa 7.1.2018 požehnal vo Vatikáne pre našu farnosť pápež František štólu sv. Rity.

Nová spovednica, relikviáre a socha sv. Rity

Od mája 2018 sme začali pripravovať plány pre umiestnenie sochy sv. Rity, ktorú sme zakúpili v Poľsku. Odtiaľ sú aj 2 relikviáre do ktorých sme umiestnili relikvie sv. Rity. Technické plány na spovednicu, osadenie sochy a umiestnenie relikviárov podľa môjho návrhu vypracoval miestny miništrant.

Posviacky sochy sv. Rity, osadenie relikviárov a požehnanie spovednice

Dňa 4.11.2018 prišiel do našej farnosti generálny vikár Mons. Branislav Koppal. Omšu sme slávili o 17,00 v predvečer 232. výročia posviacky nášho chrámu. Po kázni vikár požehnal spovednicu, potom sochu sv. Rity. Miestny farár uložil relikvie a štólu do pripravených schránok. Obe relikvie majú úradné overenie pravosti. V jednej sa nachádza kosť z ruky sv. Rity. V drujej je časť vankúša, krorý mala sv. Rita. Potom vikár požehnal 500 ks ruží sv. Rity.

Každý kto sa zúčastnil dnešnej slávnosti, bol obdarovaný pri východe z kostola ružou sv. Rity. Omše sa zúčastnilo okolo 250 ľudí. Medzi nimi miestny farár Maroš Milo, bývalý dekan dekanátu Nová Baňa Mons. Peter Mišík, farár z Tekovskej Breznice Pavel Geljen a farár z Čerenian Jozef Poláček. Na slávnosti asistovali Jakub Randis, diakon z našej farnosti a Filip Gulai, diakon z novobanskej farnosti. Pomáhalo 20 miništrantov. Po skončení slávnosti bola slávnostná večera v jedálni ZŠ pre pozvaných 70 ľudí, prevažne tých ktorí sa aktívne zapájali do prác okolo kostola.

Požehnanie krížovej cesty na Lašťoku

Dňa 8.3.2019 som za účasti asi 50 ľudí požehnal novú krížovú cestu na vŕšku Lašťok. Po požehnaní sme sa tu po prvý krát krížovú cestu aj pomodlili. Na tomto vŕšku bol postavený prvý najstarší kríž (okrem kostola) v obci. Teraz je kríž nový. Krížovú cestu dala zhotoviť obec.

Oprava fasády veže a priečelia kostola

Na prelome mesiacov marec a apríl sa opravovala už značne zničená fasáda veže a priečelia kostola. V oprave ostatných častí fasády kostola sa pokračovalo od konca septembra. Práce boli ukončené 25.10.2019. Zároveň boli vymenené aj zvislé žľaby.

Výmena dvoch okien v kostole 2019

Z dôvodu lepšej možnosti vetrania kostola ako z dôvodu veľkého poškodenia okna na chóre nedalo sa zatvárať a vietor ho sám otváral. Druhé okno oproti sakristii nám niekto rozbil. Preto boli vymenené tieto dve eurookoná a nahradené novými hliníkoplastovými Bolo namontované časové elektrické otváranie s možnosťou samozatvárania pri daždi a vetre. Ostatné eurookná boli ošetrené a natreté.

Misie

V dňoch 30.5. až 2.6.2019 viedli misie v našej farnosti mnísi Benediktíni zo Samporu pri Sliači. Misiám predsedal o. prior Vladimír Kasan, OSB a prihováral sa aj o. Blažej Škvarka, OSB rodák z Tekovskej Breznice. Na úvod misií bol požehnaný nový kríž ktorý vyhotovil miestny rodák p. Zdeno Toma. Drevo naň darovala p. Škodová z Brehov.

Výmena kovovej gule na vrchole veže

Starú značne zničenú a rozpadávajúcu sa guľu z veže kostola sme demontovali hydraulickou rukou v máji. Zároveň sa opravoval aj bleskozvod a natierali farbou časti veže strechy. Vnútro gule bolo prázdne. Preto som dal vyhotoviť Pamätnú listinu napísanú na pergamen formátu A3 a spolu s mincami a Brežskými novinami vložil v júni do novej nerezovej gule s nerezovým dvojkrížom. Guľa bola osadená až 16.8.2019

Oprava fasády fary a garáže

V mesiacoch máj a jún 2019 sme nanovo svojpomocne opravovali aj fasádu fary a garáže.

Kňazská vysviacka

V sobotu 22.6.2019 bol vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici biskupom Mariánom Chovancom vysvätený za kňaza náš rodák Mgr. Jakub Randis. Za svoje prvé kňazské pôsobisko mu biskup určil mesto Krupinu. Primičnú sv. omšu slávil v našom kostole v nedeľu 30.6. o 10,30 za hojnej účasti ľudí.

Aplikácia farnosti

Naša farnosť začala v septembri 2019 používať vlastnú aplikáciu pre android s názvom Fara Brehy. V aplikácii sú farské oznamy, aktuality, odkaz na našu webovú stránku, kontaktné údaje a lektori tu majú kalendár na zapisovanie, kedy budú čítať v kostole.

 

Spracovali PaedDr. Imrich Medveď a Maroš Milo