Rímskokatolícka cirkev Brehy

Farnosť svätého Jozefa

Lektori

Cirkev už v najstarších časoch ustanovovala niektorých ľudí do rôznych služieb, aby pomáhali pri slávení bohoslužieb. Po II. vatikánskom koncile (1962 - 1965), boli v celej latinskej crkvi zachované služby lektora a akolytu s tým, že ich môžu prijať aj laici. Cirkev je usporiadaná hierarchicky, preto každý vykonáva to, čo mu prináleží. Laici sú "vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud" (1 Pt 2,9; porov. 2,4 - 5), ktorý má "vďaka krstu právo aj povinnosť" konať liturgiu (SC 14), teda aktívne sa zapájať do slávenia sv. omše.
Lektor je popri diakonovi najdôležitejšia služba. V 1. storočí čítal každý. V 2. storočí čítali klerici. V 5. storočí, keď bola liturgia v najväčšom rozkvete, už čítajú lektori. Lektorát zanikol v 10. storočí. Obnovený bol po II.vatikánskom koncile. Lektor je ustanovený na úlohu čítať v liturgickom zhromaždení Božie slovo. (Myslí sa lekcie, nie evanjelium!) Ak chýba žalmista, recituje medzi čítaniami žalmy. Ak niet diakona, v spoločných modlitbách veriacich prednáša úmysly. Usmerňuje spev a účasť veriaceho ľudu na bohoslužbách. Pripravuje veriacich na hodné prijatie sviatostí. Aby tieto úlohy konal dôstojnejšie a dokonalejšie, má často rozjímať nad slovami Písma (RP). Lektor si musí danú lekciu najskôr dôkladne prečítať. Pri ambone si dáva pozor i na gestá a držanie tela. Veď číta Božie slovo. Svoju úlohu pri slávení eucharistie plní aj vtedy, keď sú prítomní posluhujúci vyššieho stupňa (VSRM 66). Keď sa ide k oltáru, môže niesť, ak nie je prítomný diakon, knihu - evanjelií (VSRM 148).

Čítanie pri liturgii

Správny prednes nedeľných čítaní pri liturgii vám môže uľahčiť relácia rádia Lumen "Ranné spojenie" vysielaná vždy v nedeľu o 7,00 hod.

V našom regióne na frekvenci 93,3(MHz)